top of page

Sistema d'insolvència a partir de la llei 16/2022, de 5 de setembre

JULI FERNÁNDEZ · Advocat i economista i propietari de Serconfis Assessoria d’Empreses

La llei 16/2022, de 5 de setembre, ha adoptat les reformes legislatives necessàries per la transposició al dret Espanyol de la Directiva 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019.

Això ha comportat una important reforma del text refós de la Llei Concursal, aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig. Aquesta reforma comporta un canvi important en el sistema d'insolvència vigent i busca la flexibilització i l'agilització.

Amb la reforma, l'actual normativa concursal està formada per IV llibres:

 

Al llibre I, tenim el règim general de concurs de creditors.

Al llibre II, tenim el dret preconcursal, que recull la comunicació, la negociació i la reestructuració.

Al llibre III, es recull un règim específic per les microempreses.

Al llibre IV, es recull tot el referent a l'àmbit internacional privat.

Podem dir que són tres les modificacions més importants:

A. Es reforma el procediment concursal general: més flexible, més àgil i amb un procediment de segona oportunitat més eficient.

 

B. Es prioritzen els procediments preconcursals amb l'objectiu de facilitar la reestructuració d'empreses viables i la liquidació ràpida i ordenada de les no viables.

 

C. Com a gran novetat, incorpora un nou procediment d'insolvència únic, especial per les microempreses, que busca donar més flexibilitat i agilitat als procediments d'aquest tipus d'empreses, i tot el procediment serà telemàtic.

La reforma busca incentivar les alertes per detectar la insolvència de les empreses, i una actuació ràpida de la reestructuració, manteniment o liquidació.

 

Cal tenir present que en cas d'incompliment de la presentació de concurs de creditors per part dels administradors o titulars de les empreses, en temps i forma, pot comportar importants responsabilitats i haver d'assumir els deutes de l'empresa.

3.PNG
bottom of page