Campanya declaració de Renda 2018

JULI FERNÁNDEZ IRUELA · Advocat i economista · Serconfis

El pròxim 2 d'abril comença el període per presentar la declaració de Renda de l'any 2018, i finalitza el dia 1 de juliol.

Tenen l'obligació de declarar, tots els contribuents persones físiques residents al territori Espanyol, excepte els que han percebut exclusivament rendes procedents de:

1.
Rendiments del treball personal iguals o inferiors a 22.000 euros anuals.

 


Sempre que precedeixin d'un sol pagador.
Si existeixen diversos pagadors, sempre que la suma del segon i posteriors per ordre de quantia no superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros.


Quan els únics rendiments del treball, siguin com a conseqüència de prestacions passives (pensions seguretat social, plans de pensions, plans de previsió...), sempre que la determinació del tipus de retenció aplicables estigui realitzat d'acord amb el procediment especial reglamentari.


El límit es fixarà en 12.643,00 euros anuals en els següents supòsits:


Quan els rendiments del treball precedeixin de més d'un pagador i la suma de les quantitats percebudes pel segon i restants per ordre de quantia superin els 1.500 euros.


Quan es perceben pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.


Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.


Quan es perceben rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fixe de retenció. 

2.
Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals. 


Queda exclòs del límit conjunt de 1.600 euros anuals els guanys patrimonials precedents de la transmissió d'accions o participacions d'institucions col·lectives en determinades condicions.

3.
Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres, subvencions per l'adquisició d'habitatge de protecció especial, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals. 
Tots aquells contribuents, que tinguin dret a l'aplicació de determinades reduccions o deduccions o a rebre una devolució, han de confirmar l'esborrany o presentar la declaració. Els límits anteriors seran aplicables tant en la tributació individual com en la conjunta. 

DIRECCIÓ

 

C/del Mestre Sagrera, 47 1er Pis

Palafrugell

CP 17200

CONTACTE

 

eva@elnou.cat

Tel: 645 80 32 95

 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon

HORARI

 

Dilluns a Divendres

9h - 14h